Nancy Kriedman, Judge Christine Kuriyama, Judge Paula Nakayama