Dean Avi Soifer, Anthony Shek, Mary Shek (back to camera)